اسكی روی آب از سه رشته اصلی اسلالوم ، تريك و پرش تشكيل شده كه در زير با آنها آشنا می شويد :

اسلالوم ( مارپيچ ) :

اسلالوم رشته ای از اسكی روی آب است كه با يك اسكی انجام مي شود . در اين رشته اسكی باز تلاش مي كند كه دور 6 گويچه شناور در آب در مسير زيگزاگی دور بزند بطوريكه بتواند از خارج تمام آنها دور زده و هيچ گويچه ای را جا نگذارد و خود نيز در در آب نيافتد. اسكي باز دور هر گويچه ای را كه با موفقيت بگذراند 1 امتياز دريافت كرده و در هر راند 6 گويچه را بايد دور بزند.

هر اسكی باز با بلندترين طناب اسلالوم كه در قديم 23 متر و در حال حاضر 18/25 متر مي باشد و كمترين سرعت قايق شروع به مسابقه مي نمايد. در راندهاي بعدی ابتدا سرعت افزايش پيدا مي كند وچنانچه اسكی باز بتواند با حداكثر سرعت قايق موفق اسكي نمايد در راندهاي بعدی با سرعت حداكثر قايق در هر راند طناب كوتاه تر مي شود. اسكی بازی كه با طناب كوتاه تر موفق به دور زدن دور گويچه ها شود برنده محسوب می شود.

تريك ( چرخش ) :

رشته تريك يا چرخش بيشترين تكنيك و حرفه را در بين سه رشته طلب می كند. افراد مبتدی در اين رشته ابتدا با دو اسكی آغاز بكار كرده و در صورت پيشرفت با يك اسكی تريك حركات چرخشی خود را انجام می دهند . اسكی باز تريك تلاش مي كند تا با تعداد چرخش بيشتر از روي برنامه ارائه شده توسط خودش در طی دو مدت 20 ثانيه اي امتياز بيشتری به خود اختصاص دهد. همچنين اسكي باز تريك با قرار دادن پای خود در در طناب مخصوص تريك و يا دست گرفتن آن سعی در بدست آوردن حداكثر امتياز دارد.

پرش  :

پرش از روی سكو جذاب ترين و خطرناك ترين رشته اسكی روی آب می باشد.

هدف از رشته پرش اين است كه اسكی باز پرش كار تلاش كند كه تا آنجاييكه مي تواند از روي سكو پرش نمايد. در اين رشته استيل و تكنيك امتيازي ندارد و تنها پرش از سكو و پرواز در آسمان و يك فرود صحيح ملاك خواهد بود. هر اسكی باز 3 بار مي تواند از روی سكو پرش نمايد و بيشترين طولی كه از روی سكو می پرد امتياز او محسوب مي شود و ارتفاع ملاك نخواهد بود.

در رشته پرش سرعت قايق و ارتفاع سكوي پرش بر اساس سن افراد و مرد و زن بودن تنظيم مي شوديعني براي مردان در يك رده سنی ارتفاع سكو و سرعت قايق ثابت می باشد و هر فردي كه طول پرش بيشتری طي نمايد برنده محسوب مي شود.

معمولا ارتفاع سكوی پرش برای خانم ها 1/6 متر و براي آقايان 1/8 متر می باشد.گرچه اكثر پرش كاران مرد و زن در محدوده 24 تا 52 متر پرش می كنند اما ركورد اين رشته در حال حاضر در ميان مردان 9/71 متر می باشد .

سریعترین اسکی بازی که تا به حال توانسته حرکت کند، دارای سرعتی معادل ۱۶۰کیلوتر در ساعت بوده، اما در رقابتها اسکی بازان حق ندارند تا بیش از  ۵۸ کیلومتر در ساعت (برای مردان) ۵۲ کیلومتر (برای زنان) و کمتر از ۴۲ کیلومتر حرکت کنند.

امروزه این ورزش به عنوان یکی از ورزشهای تفریحی پر طرفدار درسراسر جهان بشمار می رود.

   ● اسکی نمایشی:

این مسابقات شامل: اسکی رقص ـ آهسته دو نفری ـ پرشی آزاد و هرم انسانی است. اسکی نمایشی شامل باشگاه‌های آماتوری است که معمولاً تعداد ۳۰ و یا بیشتر از آن عضو دارند. نکته اینکه در این نوع از مسابقات عامل سن ملاک نبوده و بنابراین اعضاء باشگاه اسکی را می‌توان از رده خردسالان تا سالخوردگان طبقه‌بندی نمود.