1) علیرضا مهرصادقی
سمت : رئیس انجمن اسکی روی آب


2) عباس ناطق نوری
سمت : دبیر انجمن اسکی روی آب


3) سارا حیدری
سمت : سرپرست نایب رئیسی بانوان انجمن اسکی روی آب


4) حمید رسول زاده
سمت : عضو انجمن و مسئول پشتیبانی

5) حمید قدمی
سمت : عضو انجمن و مربی تیم ملی


6) دانیار عادلی
سمت : عضو انجمن و مسئول IT و انفورماتیک