اسامی نفرات قبول شده در دوره مربیگری درجه اسکی روی آب - مهر 1395