مكان هاى اسكى روى آب در تهران


1) درياچه آزادى تهران
درب غربى مجموعه ورزشى آزادى ،جنب هيئت قايقرانى استان تهران ، اسكله انجمن اسكى روى آب
تلفن هماهنگى : ٠٩١٢٢٦٢٦٠٤٩


2) درياچه فشافويه
اتوبان تهران - قم، ١٨ كيلومتر بعداز عوارضى ، خروجى رباط كريم ٥ كيلومتر به سمت حسن آباد
تلفن هماهنگى : ٠٢١٥٦٢٥٩٢٢٥